Privacyverklaring

De bescherming van persoonsgegevens is van groot belang voor Harry's Grooming Limited, 5th Floor 101 St Martins Lane, Londen, Verenigd Koninkrijk, WC2N 4AZ, e-mail: hoi@harrys.com ("Harry's" of "wij"). Deze Privacyverklaring dient om bezoekers van de website www.harrys.com/nl/nl/ van Harry's ("Gebruiker(s)" of "u") te informeren over de verwerking van persoonsgegevens (hierna "Gegevens") die plaatsvindt op de websites van Harry's, onder-worpen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder Verorde-ning (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming - "AVG").

Zoals beschreven in onze Algemene Voorwaarden (www.harrys.com/nl/nl/servicevoorwaarden), is Harry's webwinkel uitsluitend gericht op klanten die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en in Nederland wonen. Wij verzamelen niet bewust Gegevens van personen onder de 16 jaar en vragen daar ook niet om. Indien u jonger bent dan 16 jaar, verzoeken wij u onze website niet te bezoeken of te gebruiken, en ons geen Gegevens te sturen. Indien wij vernemen dat wij gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, zullen wij deze gegevens zo spoedig mo-gelijk verwijderen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke
Harry's is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gerechtvaardigde verwerking van de gegevens van de Gebruikers. De EU-vertegenwoordiger van Harry's is Feintechnik GmbH Eisfield, Seeweg 4, 98673 Eisfeld, Duitsland, e-mail: hoi@harrys.com.

2. Verwerkte Gegevens en doeleinden van de verwerking
2.1 Gebruiksgegevens
Wanneer de websites van Harry's wordt bezocht, slaan de servers van Harry's automatisch bepaalde gegevens van het bezoekende systeem op. Dit omvat het gebruikte type browser, de browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de website van waaruit de website van Harry's wordt bezocht, de gecontroleerde subpagina's van de website van Harry's, de datum en het tijdstip van toegang, het internetprotocoladres (IP-adres), de internetprovider en ge-gevens die met dergelijke gegevens vergelijkbaar zijn. Harry's gebruikt deze gegevens om de websites beschikbaar te stellen, om mogelijk optre-dende technische problemen op te sporen en te verhelpen en om misbruik van de diensten van Harry's te voorkomen en zo nodig te vervolgen. Harry's gebruikt deze gegevens ook in geanonimiseerde vorm, dat wil zeggen zonder dat de gebruiker kan worden geïdentificeerd, voor statistische doeleinden en om de websites te verbeteren.

2.2 Gegevens verwerkt in het kader van het sluiten van een contract
Voordat producten via Harry's webshop kunnen worden besteld, moet een met een wacht-woord beveiligde gebruikersaccount worden aangemaakt. Voor de registratie is bepaalde in-formatie vereist, zoals de naam van de gebruiker, een wachtwoord en een e-mailadres. Ge-bruikers hebben de mogelijkheid om individuele "scheerplan"-abonnementen aan te maken in het gebruikersaccount gedeelte. In deze context worden bepaalde specifieke gegevens in verband met het "scheerplan"-abonnement verwerkt (bv. leveringsintervallen, type scheer-product, enz.).

U kunt zich mogelijk registreren voor toegang tot de webwinkel door gebruik te maken van diensten van derden, zoals Facebook. Als u zich heeft geregistreerd voor een account bij ons via Facebook of een andere dienst van derden, zullen wij uw inloggegevens (anders dan uw wachtwoord) voor deze dienst van derden verzamelen en ontvangen in verband met het verlenen van toegang tot de webwinkel als u ons uitdrukkelijk dergelijke informatie verstrekt. Wij zullen dergelijke inloggegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschre-ven doeleinden. In elk geval raden wij u aan uw privacy-instellingen op elke dienst van derden en de bijbehorende privacyverklaring te controleren om meer te begrijpen over de openbaarmaking van informatie van uw toepasselijke diensten van derden.

Nadat Gebruikers een gebruikersaccount hebben aangemaakt, kunnen zij producten kopen op de website van Harry's. De Gegevens die in dit verband aan Harry's worden overgedra-gen (bijv. naam van de Gebruiker, e-mailadres, bankrekening- en betaalkaartgegevens, fac-tuuradres en afleveradres) worden gebruikt om het contract met de Gebruiker na te komen.

Bovengenoemde gegevens hebben wij nodig om de Gebruikersaccount in te stellen en te beheren, geautoriseerde Gebruikers te identificeren, de Gebruiker de gewenste functies te kunnen aanbieden en de Gebruiker de door hem bestelde producten toe te zenden. Meer details over de registratie en het gebruik van de functies die op de websites van Harry's worden aangeboden, met inbegrip van de wijze waarop contracten met Harry's tot stand komen en kunnen worden beëindigd, zijn te vinden in de Algemene Voorwaarden: www.harrys.com/nl/nl/servicevoorwaarden. Alle verzamelde betaalgegevens, met inbegrip van uw bankrekening, betaalkaartgegevens en factuuradres, worden gecodeerd en bijge-houden met behulp van methoden die zijn ontworpen om de veiligheid ervan tegen verlies of diefstal te waarborgen, ook tijdens de overdracht aan onze toepasselijke derde partij voor de verwerking van betalingen op basis van de door u gekozen betaalmethode, waar-onder momenteel Stripe, Inc., iDeal B.V., bepaalde deelnemers die SEPA-bankoverschrijvingen (Single Euro Payments Area) faciliteren en PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., die uw betaalgegevens namens ons verwerkt. Uw betaalgegevens worden be-waard door onze betalingsverwerkers, niet door ons, en het gebruik en de bewaring van die gegevens door de betalingsverwerkers wordt geregeld door de toepasselijke servicevoor-waarden en de privacyverklaring van de betalingsverwerker.

De verwerking van uw betaalgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van uw bestel-ling. De wettelijke grondslag voor de verwerking van Gegevens in de hierboven geschetste context is de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Wij gebruiken uw betaalgegevens ook om uw identiteit te verifiëren wanneer u uw account, uw scheerplan of uw bestellingen beheert, of een nieuwe aankoop doet, op basis van onze gerechtvaardigde zakelijke belangen om uw account veilig te houden en frauduleuze trans-acties te voorkomen. Zoals hierboven vermeld, slaan wij uw betaalinformatie niet op – dat doen onze betalingsverwerkers en wij moeten uw betaalinformatie opvragen bij onze beta-lingsverwerkers en/of bij u om deze te gebruiken om uw identiteit te verifiëren of om uw scheerplannen te verwerken en uit te voeren.

2.3 Gegevens die worden verwerkt bij het contact opnemen met Harry's
De websites van Harry's bieden Gebruikers de mogelijkheid om contact op te nemen met Harry's. De gegevens die in dit verband aan Harry's worden doorgegeven, worden uitslui-tend gebruikt voor de afhandeling van de desbetreffende vragen. Voor zover uw contact dient om een overeenkomst met Harry's aan te gaan, zal de overeenkomst voor Harry's als wettelijke grondslag dienen om uw Gegevens te verwerken. In alle andere gevallen verwerkt Harry's uw gegevens op basis van haar gerechtvaardigde belangen bij het onderhouden van haar relatie met u en het afhandelen van uw verzoek in kwestie.

2.4 Andere Gegevens die wij over u ontvangen
Gedekt in sectie 2.5 hieronder.

2.5 Gebruik van cookies
De websites van Harry's maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën zoals pixel tags of web beacons (voor de doeleinden van deze Privacyverklaring verwijzen we naar deze technologieën afzonderlijk en gezamenlijk als "Cookies"). Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de gegevensdrager van de Gebruiker en die via de browser bepaalde instellingen en gegevens uitwisselen met het systeem van Harry's. Een cookie bevat normaliter de naam van het domein van waaruit de cookiegegevens worden verzonden en informatie over de leeftijd van de cookie en een alfanumerieke identificatie-code. Cookies stellen Harry's in staat de website aantrekkelijk vorm te geven voor de Ge-bruiker en tevens het gebruik te vergemakkelijken door bijvoorbeeld bepaalde invoer op te slaan zodat deze niet herhaaldelijk hoeft te worden ingevoerd.

Cookies kunnen ofwel "sessie-cookies" ofwel "blijvende cookies" zijn. Sessie-cookies zijn tijdelijke cookies die op uw apparaat worden opgeslagen terwijl u onze diensten opent of gebruikt, terwijl blijvende cookies op uw apparaat worden opgeslagen voor een bepaalde periode nadat u onze website hebt verlaten. Hoe lang een blijvende cookie op uw apparaat blijft, varieert van cookie tot cookie.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:
a) Essentiële cookies: Dit zijn Cookies die u in staat stellen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze website en andere functies of inhoud op de website die u aanvraagt of wenst te gebruiken. Bepaalde cookies stellen u bijvoorbeeld in staat in te loggen op uw account of gebruik te maken van de "winkelwagen"-functionaliteit op de website. Dergelijke cookies staan algemeen bekend als "essentiële cookies". U kunt deze cookies uitschakelen, maar dit zal de werking van de website belemmeren en kan ertoe leiden dat bepaalde functies en diensten niet meer beschikbaar zijn voor u. Voor zover dergelijke Cookies de verwerking van Gegevens met zich meebrengen, is de wettelijke grondslag ons gerechtvaardigd belang om u toegang te verlenen tot onze website en om de website goed te laten functioneren. Onze essentiële Cookies omvatten:

Naam: h_locale
Aanbieder: Harry’s Grooming Limited en Harry’s, Inc.
Doeleinde: specificeert op welke locatie de gebruiker zich bevindt
Bewaartermijn: 1 jaar
Type: Cookie

Naam: HX
Aanbieder: Harry’s Grooming Limited en Harry’s, Inc.
Doeleinde: Deze cookie is voor versiebeheer en splittesten (het proces waarbij twee versies van een webpagina worden vergeleken en het verschil in prestaties wordt gemeten) op onze website. Het zorgt ervoor dat gebruikers op de juiste versies van de site blijven, zodat ze een consistente ervaring hebben
Bewaartermijn: 1 jaar
Type: Cookie

Naam: HV
Aanbieder: Harry’s Grooming Limited en Harry’s, Inc.
Doeleinde: Deze cookie wordt gebruikt voor versiebeheer en split testing (het proces waarbij twee versies van een webpagina worden vergeleken en het verschil in prestaties wordt gemeten) op onze website. Het zorgt ervoor dat gebruikers op de juiste versies van de site blijven, zodat ze een consistente ervaring hebben
Bewaartermijn: sessie
Type: Cookie

Naam: h_gdpr_cookie_agree
Aanbieder: Harry’s Grooming Limited en Harry’s, Inc.
Doeleinde: onthoudt of een Gebruiker toestemming heeft gegeven om via Cookies te worden gevolgd.
Bewaartermijn: 1 jaar
Type: Cookie

Naam: stripe_mid
Aanbieder: Stripe, inc.
Doeleinde: een token dat door Stripe (betalingsprovider) is ingesteld om de betaling van online bestellingen te vergemakkelijken
Bewaartermijn: 1 jaar
Type: Cookie

Naam: stripe_sid
Aanbieder: Stripe, inc.
Doeleinde: een token dat door Stripe (betalingsprovider) is ingesteld om de betaling van online bestellingen te vergemakkelijken
Bewaartermijn: 30 minuten
Type: Cookie

b) Functionaliteitscookies: Als u ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij met sommige Cookies nagaan of u de website eerder hebt bezocht of anderszins hebt ge-bruikt, en zo ja, of u tijdens uw eerdere bezoeken of gebruik voorkeuren hebt aange-geven. Dergelijke Cookies zijn algemeen bekend als "functionaliteitscookies" en zijn blijvende Cookies. U kunt deze Cookies uitschakelen, maar dit zal ons vermogen om de website voor u te personaliseren aantasten. De wettelijke grondslag voor de ver-werking van Gegevens in dergelijke Cookies is toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de gerechtvaardigdheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. Om dit te doen, stuurt u een e-mail naar hoi@harrys.com. Onze functionaliteitscookies om-vatten:

Naam: referrer, utm_source, h_p_utm_source, utm_medium, h_p_utm_medium, utm_campaign, h_p_utm_campaign, h_p_utm_term, h_p_utm_content h_p_eid
Aanbieder: Harry’s Grooming Limited enHarry’s, Inc.
Doeleinde: Identificeren via welke campagnes bezoekers op onze website zijn gekomen
Bewaartermijn: sessie
Type: Cookie

Naam: pin_unauth
Aanbieder: Google LLC
Doeleinde: De Cookie stelt een ID in of leest deze en verzendt vervolgens informatie over wanneer die ID de site heeft bezocht, welke pagina's die ID heeft gezien en, in sommige gevallen, met welke producten er interactie is geweest
Bewaartermijn: 1 jaar
Type: Cookie

Naam: uetsid
Aanbieder: Microsoft Corporation
Doeleinde: De Cookie stelt een ID in of leest deze en verzendt vervolgens informatie over wanneer die ID de site heeft bezocht, welke pagina's die ID heeft gezien en, in sommige gevallen, met welke producten er interactie is geweest
Bewaartermijn: 1 dag
Type: Cookie

Naam: gcl_au
Aanbieder: Google LLC
Doeleinde: De Cookie stelt een ID in of leest deze en verzendt vervolgens informatie over wanneer die ID de site heeft bezocht, welke pagina's die ID heeft gezien en, in sommige gevallen, met welke producten er interactie is geweest
Bewaartermijn: 3 maanden
Type: Cookie

Naam: uetvid
Aanbieder: Google LLC
Doeleinde: De Cookie stelt een ID in of leest deze en verzendt vervolgens informatie over wanneer die ID de site heeft bezocht, welke pagina's die ID heeft gezien en, in sommige gevallen, met welke producten er interactie is geweest
Bewaartermijn: 16 dagen
Type: Cookie

Naam: dc_gtm_UA-38502581-1
Aanbieder: Google LLC
Doeleinde: De Cookie stelt een ID in of leest deze en verzendt vervolgens informatie over wanneer die ID de site heeft bezocht, welke pagina's die ID heeft gezien en, in sommige gevallen, met welke producten er interactie is geweest
Bewaartermijn: sessie
Type: Cookie

c) Prestatie/analytische cookies: Als u ons daarvoor toestemming geeft, helpen som-mige cookies ons te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, bijvoorbeeld door informatie te verzamelen over het aantal bezoekers van onze website, welke pa-gina's bezoekers op onze website bekijken en hoe lang bezoekers pagina's op de website bekijken. Dergelijke Cookies zijn over het algemeen bekend als "presta-tie/analytische cookies," en zijn blijvende Cookies. Wij maken gebruik van een aantal derden, zoals hieronder beschreven, om deze diensten te helpen leveren. De wettelij-ke grondslag voor de verwerking van Gegevens in dergelijke Cookies is toestem-ming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de gerechtvaardigdheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. Om dit te doen, stuurt u een e-mail naar hoi@harrys.com. Onze prestatie/analytische Cookies omvatten:

Naam: ga
Aanbieder: Google LLC
Doeleinde: Google Analytics cookie dat Gebruikers ID's verzamelt en opslaat, een Cookie van een derde partij bediend door Google
Bewaartermijn: 30 minuten
Type: Cookie

Naam: gid
Aanbieder: Google LLC
Doeleinde: Google Analytics gebruikers-id, een Cookie van een derde partij bediend door Google
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: Cookie

Naam: hp2_id.2002065820
Aanbieder: Heap Inc.
Doeleinde: Gebruikers-ID voor Heap Analytics, clickstream tracking voor websitegebruik analyse
Bewaartermijn: 14 maanden
Type: Cookie

Naam: hp2_props.2002065820
Aanbieder: Heap Inc.
Doeleinde: Gebruikerseigenschappen voor Heap Analytics, clickstream tracking voor websitegbruik analyse
Bewaartermijn: 14 maanden
Type: Cookie

Naam: hp2_ses_props.2002065820
Aanbieder: Heap Inc.
Doeleinde: Gebruikerssessie gebeurtenissen voor Heap Analytics, clickstream tracking voor websitegebruik analyse
Bewaartermijn: 30 minuten
Type: Cookie

Naam: hjTLDTest
Aanbieder: HotJar Limited
Doeleinde: Domein controle voor HotJar Analytics, bevestigt dat gebruiksgegevens alleen worden verzonden vanaf goedgekeurde domeinen
Bewaartermijn: sessie
Type: Cookie

Naam: hjAbsoluteSessi-onInProgress
Aanbieder: HotJar Limited
Doeleinde: Sessietijd voor HotJar Analytics, scroll / klik tracking voor websitegebruik analyse, meet de sessie lengte in de tijd
Bewaartermijn: 30 minuten
Type: Cookie

Naam: hjFirstSeen
Aanbieder: HotJar Limited
Doeleinde: Sessie tijdstempel voor HotJar Analytics, scroll / klik tracking voor websitegebruik analyse, meet de sessie starttijd
Bewaartermijn: 30 minuten
Type: Cookie

Naam: hjid
Aanbieder: HotJar Limited
Doeleinde: Gebruikers-ID voor HotJar Analytics, unieke id om klikken en scrollen van gebruikers te volgen
Bewaartermijn: 1 jaar
Type: Cookie

d) Retargeting en reclamecookies: Als u ons daarvoor toestemming geeft, helpen sommige Cookies ons om meer te weten te komen over de pagina's op onze website en op diensten van derden die u bezoekt, en zo ons inzicht in uw interesses en voor-keuren te vergroten, zodat wij u advertenties kunnen aanbieden voor onze producten of diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Dergelijke Cookies zijn over het algemeen bekend als "retargeting en reclamecookies", en zijn blijvende Cookies. Via deze Cookies verzamelen wij informatie over uw online acti-viteiten nadat u onze website hebt verlaten. Wij maken gebruik van een aantal derde partijen om deze diensten te leveren, waaronder bijvoorbeeld Google. Wij plaatsen advertenties en staan ook advertentienetwerken van derden, waaronder externe ad-vertentieservers, advertentiebureaus, leveranciers van advertentietechnologie en on-derzoeksbureaus, toe om advertenties via de website aan te bieden. De wettelijke grondslag voor de verwerking van Gegevens in dergelijke Cookies is toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de gerechtvaardigdheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar hoi@harrys.com. Onze retargeting en reclamecookies omvatten:

Naam: fbp
Aanbieder: Facebook, Inc.
Doeleinde: stelt adverteerders in staat de doeltreffendheid van advertenties te meten door inzicht te krijgen in de acties die mensen op een website ondernemen
Bewaartermijn: 3 maanden
Type: Cookie

Naam: IDE
Aanbieder: Google LLC
Doeleinde: gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de Gebruiker te registreren en te rapporteren nadat hij een van de advertenties van de adverteerder heeft bekeken of erop heeft geklikt, met als doel de doeltreffendheid van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de Gebruiker te presenteren.
Bewaartermijn: 13 maanden
Type: Cookie

Naam: MUID
Aanbieder: Microsoft Corporation
Doeleinde: Microsoft Gebruikers-ID tracking cookie gebruikt door Bing Ads
Bewaartermijn: 13 maanden
Type: Cookie

Naam: taboo-la_session_id
Aanbieder: Taboola, Inc.
Doeleinde: Creëert een tijdelijke sessie Gebruikers-ID om te voorkomen dat er dubbele aanbevelingen op de site worden weergegeven
Bewaartermijn: sessie
Type: Cookie

U kunt beslissen of u de meeste Cookies al dan niet aanvaardt. De meeste browsers laten u toe om cookies te verwijderen en hebben een optie om de cookiefunctie uit te schakelen, waardoor uw browser geen nieuwe cookies meer aanvaardt, maar ook (afhankelijk van de geavanceerdheid van uw browsersoftware) waarbij u op verschillende manieren kunt be-slissen of u al dan niet elke nieuw Cookie aanvaardt. Om na te gaan welke Cookie-instellingen voor u beschikbaar zijn, kijkt u in het gedeelte "voorkeuren" of "opties" van het menu van uw browser. U kunt er altijd voor kiezen om ons te beletten Cookies te ver-zamelen door de Cookie-functie van uw browser uit te schakelen of door onze website niet langer te gebruiken. Indien u echter voorkomt dat wij Cookies verzamelen, dient u te weten dat sommige functies op onze website mogelijk niet naar behoren werken.

2.6 Marketing
Harry's websites bieden Gebruikers de mogelijkheid om marketing e-mails te ontvangen en toestemming te geven voor de verwerking van Gegevens die voor dit doel noodzakelijk zijn. Om zich te registreren voor marketing e-mails moet de Gebruiker zijn of haar e-mailadres opgeven. Aanvullende informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de marketing e-mails en worden niet doorgegeven aan derden, behalve, in bepaalde beperkte gevallen, in de beperk-te mate die nodig is voor het verspreiden van dergelijke e-mails. De datum en het tijdstip van registratie en de e-mailverificatie worden ook verzameld bij de registratie. Deze Gege-vens worden uitsluitend verwerkt om eventueel misbruik van een e-mailadres vast te stel-len. De inhoud van de marketingmails wordt aangepast aan het gedrag van de Gebruiker bij het ontvangen van de e-mails (klikken op links in de e-mail, enz.) en aan producten die een Gebruiker eventueel heeft besteld. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de hier-boven beschreven Gegevens is uw toestemming. De Gebruiker heeft het recht zijn toe-stemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de gerechtvaardigdheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming die vóór de intrekking werd gegeven. Om zijn toestemming in te trekken, kan de Gebruiker contact opnemen met Harry's via het e-mailadres dat in punt 7 hieronder wordt vermeld.

Wij bieden Gebruikers keuzemogelijkheden met betrekking tot bepaalde vormen van Gege-vensgebruik, met name op het gebied van marketing en reclame. Wij hebben een communi-catievoorkeurencentrum opgezet binnen uw accountgedeelte waar Gebruikers bepaalde be-slissingen kunnen bekijken en nemen over hoe wij met Gebruikers communiceren.

Wij kunnen uw naam en verzendadres ook gebruiken om u informatie en materiaal te mai-len over ons en onze producten en diensten waarvan wij denken dat het interessant voor u kan zijn, op basis van ons gerechtvaardigde zakelijke belang bij marketing aan personen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in onze producten en diensten. U kunt er altijd voor kiezen dergelijke berichten niet te ontvangen wanneer u een account bij ons regi-streert, en u kunt het ontvangen van deze berichten op elk gewenst moment stopzetten door ons een e-mail te sturen op hoi@harrys.com.

3. Ontvangers van de Gegevens van de Gebruikers
Harry's krijgt hulp van externe dienstverleners voor bepaalde technische verwerkings- of bewaarprocessen en gegevensanalyse (bijv. voor het verkrijgen van geaggregeerde, niet-persoonlijke statistieken uit gegevensbestanden of voor de opslag van reservekopieën), zo-als Google, Inc. Voor de doeleinden van verwerking, hosting en opslag worden Gegevens van Gebruikers ook gedeeld met Amazon Web Services, Inc. en andere bedrijven van de Harry's groep, zoals Harry's, Inc. en Harry's USA, Inc., beide gevestigd te 75 Varick Street, New York, New York 10013. Deze dienstverleners zijn zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan hoge normen inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Zij zijn verplicht tot strikte geheimhouding en verwerken Gegevens alleen wanneer zij daartoe opdracht hebben gekregen van Harry's en volgens de instructies van Harry's. Voor zover een dergelijke partij namens ons persoonsgegevens verwerkt, sluiten wij een verwerkersovereenkomst in over-eenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Daarnaast worden uw Gegevens doorgegeven aan bezorgdiensten of betalingsproviders, zoals Stripe, Inc., iDeal B.V., bepaalde deelnemers die SEPA-bankoverschrijvingen (Single Euro Payments Area) faciliteren en PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bestellingen.

In individuele gevallen kunnen uw Gegevens ook worden doorgegeven aan advocaten, ac-countants of belastingadviseurs om doeltreffend advies mogelijk te maken. Dit is gebaseerd op Harry's gerechtvaardigde belang bij het beschermen van haar juridische, boekhoudkun-dige en fiscale posities of het belang van andere partijen die betrokken zijn bij eventuele procedures. Harry's eist van alle derden dat zij de veiligheid van uw Gegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet.

Sommige van de bovengenoemde ontvangers, zoals Harry's, Inc., Harry's USA, Inc., Goog-le, Inc., Amazon Web Services, Inc. en sommige van de derde partij cookie providers die worden genoemd in paragraaf 2.5 hierboven, zijn gevestigd in landen die buiten de Europe-se Unie of de Europese Economische Ruimte liggen en die, volgens de Europese Commis-sie, geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. Harry's waarborgt dat de Ge-gevens aan deze ontvangers worden doorgegeven in overeenstemming met de specifieke gegevensbeschermingsvoorschriften inzake internationale doorgifte van persoonsgegevens aan dergelijke landen (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) en is standaard contractuele bepalingen aangegaan die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, die toegankelijk zijn door contact op te nemen met Harry's via de onderstaande contactgegevens.

Als Harry's Gegevens buiten de EU/EER overdraagt, zal dit alleen gebeuren als dit in over-eenstemming is met de AVG. Dit betekent dat de doorgifte van uw Gegevens naar landen buiten de EU/EER zal worden uitgevoerd: (i) als er een adequaatheidsbesluit van de Euro-pese Commissie is, waaruit blijkt dat het land of gebied in kwestie een adequaat bescher-mingsniveau biedt; (ii) als er passende waarborgen voor de bescherming van uw Gegevens zijn, zoals bindende bedrijfsvoorschriften of een overeenkomst op basis van de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie; of (iii) als er een andere gerechtvaar-digde uitzonderingsgrond is voor de internationale doorgifte van uw Gegevens (zoals, in sommige gevallen, op basis van uw toestemming). De landen waarvoor een adequaatheids-besluit bestaat, zijn te vinden op de website van de Europese Commissie. Indien uw Gege-vens op basis van passende waarborgen worden doorgegeven, kunt u in het kader van uw recht op inzage een kopie vragen. Waar van toepassing, geldt dit ook voor andere gerecht-vaardigde uitzonderingsgronden.

Harry's, Inc. en Harry's USA, Inc. zijn gecertificeerd volgens het EU-VS Privacy Shield dat is opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzame-len en gebruiken van Gegevens die worden overgedragen vanuit de Europese Unie. Hoewel Harry's, Inc. en Harry's USA, Inc. zich niet beroepen op het Privacy Shield als wettelijke grondslag voor de internationale doorgifte van Gegevens in het licht van het arrest van het Hof van Justitie van de EU in zaak C-3111/18, zijn beide nog steeds zelf gecertificeerd voor de Privacy Shield-beginselen en houden zij zich daaraan. Om de certificering van Har-ry's, Inc. en Harry's USA, Inc. te bekijken, ga naar www.privacyshield.gov.

Behalve in de gevallen uiteengezet in deze Privacyverklaring, draagt Harry's Gegevens al-leen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker over aan derde partijen indien de wet of een administratieve of gerechtelijke richtlijn dit voorschrijft.

4. Bewaartermijn
Wij bewaren uw Gegevens slechts zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waar-voor wij ze hebben verzameld, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelij-ke, boekhoudkundige of verslagleggingsvereisten.

Om de toepasselijke bewaartermijn voor Gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de Gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking van uw Gegevens, de doel-einden waarvoor wij uw Gegevens verwerken en de vraag of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Voor Gegevens die niet voor wettelijke doeleinden bewaard hoeven te worden of waarbij ons gerechtvaardigd belang niet zwaarder weegt dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, bewaren wij uw Gegevens maximaal 24 maanden vanaf het moment waarop u uw abonnement bij ons opzegt.

Gebruiksgegevens (zie punt 2.1 hierboven) zullen worden bewaard voor een periode van maximaal 10 dagen. Nadat Harry's dergelijke gegevens heeft verwijderd, kunnen deze nog gedurende een extra periode worden bewaard in de back-ups of archieven van Harry's, of worden bewaard om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Harry's of op basis van haar gerechtvaardigde belang in verband met (potentiële) gerechtelijke procedures.

5. Rechten van de Gebruikers
In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten kunnen Gebruikers die gede-tailleerde informatie wensen over de verwerking van Gegevens die op hen betrekking heb-ben, te allen tijde contact opnemen met Harry's. Indien Gebruikers vaststellen dat de Gege-vens die over hen zijn bewaard onjuist of onvolledig zijn, kunnen zij eisen dat deze Gege-vens worden gerectificeerd of aangevuld. Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen die per geval door Harry's worden beoordeeld, kunnen Gebruikers ook verzoeken om gege-vens te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Zij kunnen ook vragen om de Ge-gevens die zij aan Harry's hebben verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en ma-chinaal leesbaar formaat te ontvangen of om dergelijke Gegevens over te dragen aan een derde partij. Gebruikers hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Ten slotte heeft de Gebruiker het recht om, op grond van redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van Ge-gevens die op hem of haar betrekking hebben en die is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang. Harry's zal de Gegevens niet langer verwerken tenzij zij dwingende gerechtvaardig-de belangen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de Gebruikers of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van ju-ridische vorderingen. Wanneer Gegevens worden verwerkt voor direct marketing doelein-den, hebben de Gebruikers het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwer-king van Gegevens die op hem of haar betrekking hebben voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

6. Verandering van eigendom of zeggenschap
Indien wij worden overgenomen door of fuseren met een ander bedrijf, failliet gaan of bankroet gaan, of al onze activa of een deel daarvan verkopen, kunnen uw Gegevens wor-den verkocht of overgedragen in verband met de transactie in kwestie. Indien dergelijke ge-beurtenissen plaatsvinden, blijft deze Privacyverklaring van toepassing op uw Gegevens. De wettelijke grondslag voor de verwerking van Gegevens in deze context is, al naar gelang het geval, de uitvoering van een contract met u of de gerechtvaardigde zakelijke belangen van Harry.

7. Contactinformatie
De Gebruiker kan te allen tijde contact opnemen met Harry's met betrekking tot vragen over de verwerking van Gegevens door Harry's en de uitoefening van de rechten die de Gebrui-ker ten aanzien van die verwerking kan doen gelden. Daartoe volstaat het contact op te ne-men met Harry's via de hierboven vermelde contactgegevens. Het Harry's Data Privacy Team kan gecontacteerd worden op security-council@harrys.com.